Mittwoch, 8. März 2017

+ a2x2 + ... + a„x„

+ a2x2 + ... + a„x„, kde oti, a2, ..., a„ jsou skaláry; 3. sděl. těch. b. tranzistoru, souhrnný název pro oblast b., elektrodu a vývod polovodičové součástky; 4. chem. zásada; a) slouč. odštěpující ve vodném roztoku hydroxidový ion, např. hydroxid sodný, NaOH Na+ -l- OH-; b) slouč., která může přijmout proton, např. ion chloridový Cl-, hydroxidový OH-; c) slouč. poskytující elektronový pár, donor.

Aragon Louis

Aragon Louis, *1897, fr. básník, romanopisec a publicista; manžel Trio-letové. Autor odbojové poezie a sociál, reál. románových cyklů {Skutečný svět, KomunistéY Mez.Len.c. 11956).

Dienstag, 7. März 2017

Digesta

Digesta [dy-], nebo Pandekty, část kodifikace řím. práva. V.t. Corpus iuris civilis.

Dessoir

Dessoir [desoar] Max, 1867-1947, něm. lékař-psycholog, ideál, filozof a estetik. Odlišil est. od obecné vědy o umění; do vědy uvedl pojem parapsychologie.

Americké divadlo

americké divadlo, nemá vlastní tradice, vzniklo přenesením evr. měšťanského div. První stálá scéna ve Virgínii 1716. V boji za nezávislost 1775 — 83 hrány vlastenecké pův. hry. V 19.st. rychlý rozvoj pod vlivem zájezdů evr. souborů, zvi. angl. K rozmachu dramatiky dochází od zač. 20.st. Přední drama-

Anatoxm

anatoxm [-ksín, řec.], bakteriálni produkt, toxin, schopný vyvolávat za určitých podmínek anafylaktické reakce.

Cyklóna

cyklóna [řec.], tlaková níže — atmosférická porucha spojená s poklesem tlaku vzduchu (minimum v centru) a cirkulací vzduchu kolem středu c. proti směru hodinových ručiček na sev. a v jejich směru na již. polokouli. Při zemi má vítr složku směřující do středu cyklóny.

Bayar

Bayar [bajar] CelaL *1884, turecký státník, spoluprac. Atatúrkův; 1946 spoluzakl. Dem. strany; 1950 — 60 prez. řep., svržen voj. převratem a odsouzen k smrti; trest změněn na doživotí, 1966 amnestován

Montag, 6. März 2017

Barletta

Barletta, přístavní m. v Itálii v kr. Puglia, 79 000 obyv. Prúm. chem., vinařský; těžba soli z mořské vody. Hist. památky.

Abdurrahmán

Abdurrahmán, 1844 — 1901, afghánský emír od 1880; po druhé anglo-afghán-ské válce (1880) sjednotil zemi a provedl řadu reforem.

Bonomi

Bonomi [-nó-] Ivanoe, 1873-1951. it. politik; 1898 — 1912 člen Sociál, strany, 1921 — 22 a 1944 — 45 min. předseda, 1943—45 předseda Výboru nár. osvobození.

Brslen

brslen, Euonymus — rod dvoudělož-ných rostlin z Čeledi jesencovitých; dřeviny- Plod je červená tobolka (kva-drátek) V mírném pásu roste asi 200 druhá. V ČSSR pouze 2 druhy: b. evropský. Euonymus europaea, a v teplejších oblastech b. bradavičnatý. Euonymus verrucosa.

Dělnické listy

Dělnické listy, č. děl. čas. v Praze

Bitterfeld

Bitterfeld, m. v NDR v kraji Halle, 27 700 obyv. Prům. el.tech., hutní, stav. hmot. Od pol. 19.st. těžba hnědého uhlí.

Sonntag, 5. März 2017

Ambrož Hradecký

Ambrož Hradecký, "f" 14-39, husitský kazatel v Hradci Králové, duchovní vůdce orebitů a sirotků. Spolupracoval s Janem Žižkou; s Janem Roháčem z Dubé vedl odboj proti Zikmundovi Lucemburskému i po Lipanech. Ambrož svátý, lat. Ambrosius — 339 až 397, jeden z čelných představitelů lat. patristické teol.; biskup v Miláně; ovlivnil liturgii a cirk. zpěv (ambro-ziánský chorál).

2. ve francouzštině

2. ve francouzštině, rozvíjí se na Haiti, Martiniku a Guadeloupu, udržuje si spoje s kult. africkou a vyjadřuje odpor k rasové diskriminaci. Nejvýzn. tvůrci Haiťané Roumain,

Amenzalismus

amenzalismus [-iz-, lat.], ekol. vztah dvou druhů organismů, při němž jeden druh vytváří toxické látky, které působí na jedince druhého druhu; např. některé plísně působí na jiné druhy plísní. V.t. antibióza.

Cardiff

Cardiff [kárdyf], hl.m. Walesu ve Velké Británii u Bristolského zálivu, 285 800 obyv. Prům. hutni, automobilový, stroj., chem., ropy, text., pap., lo-ďařský. Dop. křižovatka. Katedrála (12.— 13.st.), muzea, univ. (zal. 1883) a jiné vysoké školy.

L.fyz. zn. d

l.fyz. zn. d, vedlejší fyz. jed. pro čas;

Dermacentor

Dermacentor [lat. < řec.], piják -rod klíšťat. V.t. piják.

Samstag, 4. März 2017

Antropocentrismus

antropocentrismus [-iz-, řec. + lat.], ideál. svět. názor, podle něhož je člověk středem vesmiru a existence člověka je smyslem existence světa.

Caiapinas

Caiapinas [ka-], m. v Brazílii v Sáo Paulo, 376 500 obyv. Prům. text., kožedělný, pap., potr., dop. stroj. Dop. křižovatka. Dvě univ. (zal. 1944 a 1962).

Culmann

Culmann [k-] Karl, 1821-1881, něm. technik; prof. na Spolkové vysoké škole těch. v Curychu, zakl. graf. statiky (1864). Vypracoval Culman-novu (průsečnou) metodu a Culman-nův způsob určeni momentů druhého stupně rovnoběžných sil.

Beneš Edvard

Beneš Edvard, 1884—1948. Čs. burŽ. politik. Po studiích v Praze a ve Francii od 1912 docentem sociol. na UK (od 1921 prof.); zaměřen na polit, publicistiku. Ideově blízký soc. dem. oportu-nismu s ostře protimarx. zaměřením. Brzy přešel k Masarykovu realismu.

Birkenau

Birkenau, č. Březinka, pol. Brzezinku — 1941-45 náčist, koncentrační tábor u Krakova v Polsku, známý té/ jako Osvětim II. Od 1942 jako vyhlazovací tábor určen zejm. pro tzv. konečné řešeni žid. otázky. V plynových komorách zahynulo přes 1,7 mil lidí.

Disonantní

disonantní [dy-. lat.], nelibozvučný. V.t. souzvuk.

Freitag, 3. März 2017

Belgické Kongo

Belgické Kongo, belg. kolonie na území dnešního Zairu; byla vyhlášena 1908 místo Svobodného státu Konga; 1960 získala nezávislost.

Bukovinský Julius

Bukovinský Julius, 1903 — 1975, sl. malíř a litograf; autor m. vedut, portrétů, impresivních krajin a budovatelských námětů z vých. Slovenska. Z.um. (1975).

Baranoviči

Baranoviči, m. v SSSR v BSSR v Brest-ské oblasti, 126 000 obyv. Prům. stroj„ spotřebni. potr., železobetonových konstrukci. Zel. křižovatka.

Bel canfo

bel canfo [ka-], it. krásný zpěv, způsob zpěvu kladoucí důraz na krásu a plnost tónu, často bez ohledu na obsah. Belcredi [-k-dy] Egbert hrabě, 1816 až 1894, vůdce č. hist. šlechty: na mor. sněmu v 60. letech 19.st. představitel

Devčtsil

devčtsil, Peiasites — rod dvoudělož-ných rostlin z čeledi hvězdnicovitých, Jsou to vlhkomilné byliny s plazivým oddenkem. Listy se rozvíjejí po odkvětu. Známo 18 druhů. V CSSR rostou 3 druhy.

Donnerstag, 2. März 2017

Bezporuchovost

bezporuchovost, vlastnost výrobku nepřetržité zachovávat schopnost provozu v daném režimu a ve stanovených podmínkách. B. se udává pravděpodobností bezporuchového provozu, stř. dobou bezporuchového provozu, intenzitou poruch, pravděpodobnostními charakteristikami a parametry, bezprizorní [rus.]. děti bez domova, bez péče rodičů, opuštěné.

Czekaoowski

Czekaoowski [Če-J Jan, 1882-1965, pol. antropolog a etnograf; prof univ. ve Lvově, Lublinu a Poznani, člen Pol. AV (1952). Zabýval se hl. problémy etnické antr. a typového složení slovanských populací. Zakl. uejvýzn. pol. antr. školy; vytvořil systém antr. typologie.

Dimitrij Šemjaka

Dimitrij Šemjaka, 1420-1453, haličský kníže; stál v čele opozice proti centralizační polit, moskevského knížete.

D. obč. právní

d. obč. právní, zakládající povinnost k náhradě škody.

Barvírna

barvírna, provozovna, zařízená pro barvení text. výrobků, barvířství, prům. obor, zabývající se barvením textilií aj. materiálů. Patří k nejst. a nejvyspělejším těch. oborům. V novověku rozvoj b. byl umožněn objevem nových, zejm. umělých barviv a vývojem barvících strojních zařízení. V.t. barviva.

Blatnicovité

blatnicovité, Scheuchzeriaceae — čeleď jednoděložných rostlin z řádu žabníko-květých. Jediný druh - blatnice ba-henní, Scheuchzeria palustris, nízká bylina trávovitého vzhledu; roste i v ČSSR na rašeliništích, blatnicovití, Pelobatidae — čeleď obojživelníků z řádu žab. Známo přes 50 druhů. Žiji hl. v jv. Asii, méně v Evropě a Sev. Americe. V ČSSR jediný druh blatnice skvrnitá, Pelobates fuscus; je chráněná.

Mittwoch, 1. März 2017

Brněnská vrchovina

Brněnská vrchovina, geomorfologická podsoustava v ČSR, na JV Českomor. soustavy. Členitá vrchovina, nejvyšši Skalky, 735 m n.m. Člení se na celky: Boskovická brázda na Z, Bobravská vrchovina ve středu, Drahanská vrchovina na východě.

Adelantado

adelantado [špan.], pův. ve Španělsku správce pohraničního území; titul špan. koloniálních úředníků v Americe před vytvořením instituce místokrálovství. Adélina země, území v Antarktidě mezi 136c a 142° v.d., zaledněné až do 2500 m n.m. Od 1956 je na A. z. fr. základna Dumont ďUrville.

Dygasiňski

Dygasiňski [-Šiů-) Adolf, 1839 —1902, pol. prozaik, pedagog. Autor naturalisticky pojatých próz, zejm. ze života zvířat {V divočině, Zvířata a Udě). Dygat Stanislaw, *1914, pol. prozaik; autor osobitého, humorně lyrického až groteskně satirizujícího zobrazeni ži-

Byerlj

Byerlj [bajerli] Perry, *1907, amer. geofvzik, prof. seizmologie;člen Amer

4 strojovna

4 strojovna, J uhelné prádlo, fl tížní věž. 7 tížní jáma, 8 uhelná sloj, 9 hlavni tížní pitro, 10 skipová nádoba, II slepá jáma s tížní kleci, 12 vrátek, 13 dální vozíky, ¡4 forv % brázdičkou, Í5 porub se sbijeíkou. 16 spirálový skluz, í?plnicí stanice, 18 pásová doprava, 19 pancéřový dopravník, 20 ponib s uhelným pluhem. 21 raženi chodby s nakladti«^ 22 pfekop, 23 uklonéná chodba s kotoučovým dopravníkem. 24 základka

Begin Menachem

Begin Menachem, * asi 1913, izraelský krajně pravicový politik; bývalý velitel Irgiin Cvai Leumi; od 1977 předseda vlády.